The following content displays a map of the jobs location - Heverlee

Senior Onderhoudstechnieker/Technicien de Maintenance Senior (FR/NL)

Job Reference B021/Defence/7031

This job has been closed.

Number of Positions:
1
Contract Type:
Fixed term / PAYE
Salary:
Working Hours:
39
Location:
Heverlee
Closing Date:
04/08/2021
Job Category:
Service Delivery
Region / Division:
FM Belgium
Business Unit:
Defence

Package Description

 • Gemiddeld 36.5/week effectieve prestaties: 37u / week 3 ADV dagen
 • Maandag tot en met vrijdag tussen 07u en 17u
 • Een week per maand “op wacht” inclusief weekend.
 • Uitzonderlijk weekendwerk bij events permanentie in beurtrol.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Presence effective moyenne de 36,5/semaine : 37h/semaine 3 jours ADV
 • Du lundi au vendredi entre 07h et 17h 
 • Une semaine par mois "sur appel", y compris les week-ends.
 • Travail exceptionnel le week-end lors d'événements sur une base rotative.

Job Introduction

Serco heeft meer dan 100.000 mensen in dienst in meer dan 30 landen. Onze organisatie is lokaal actief in het leveren van essentiële diensten en steunt op een jarenlange internationale expertise.

Bij Serco verbeteren wij de diensten die geleverd worden door mensen, processen, technologie en bedrijfsmiddelen beter te beheren. Door commerciële knowhow te combineren met een diepgaande publieke ethos, adviseren we beleidsmakers, brengen wij innovere oplossingen, integreren we systemen en leveren we eerstelijnsdiensten die een positief verschil maken voor klanten en gemeenschappen.

Wat het steeds groeiend aantal Serco werknemers verbindt is net deze passie voor het leveren van een uitsekende service en de wil om zich blijvend in te zetten voor verbetering.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Serco emploie plus de 100 000 personnes dans plus de 30 pays. Notre entreprise opère au niveau local pour fournir des services essentiels et s'appuie sur des années d'expertise internationale.

Chez Serco, nous améliorons les services que nous fournissonsgrâce à nos collaborateurs, les processus, la technologie et les actifs. En associant le savoir-faire commercial à une profonde éthique publique, nous conseillons les décideurs politiques, apportons des solutions innovantes, intégrons des systèmes et fournissons des services de première ligne qui font une différence positive pour les clients et les communautés.

Ce qui unit le nombre toujours croissant d'employés de Serco, c'est précisément cette passion pour la prestation d'un service exceptionnel et la volonté de s'engager durablement sur la voie de l'amélioration.

 

Main Responsibilities

 • Algemene klusjes en onderhoud uitvoeren aan infrastructuur en technische installaties
 • Onderhoud van de groenvoorzieningen en de trainingsfaciliteiten
 • Onderhoud en beheer van het containerpark
 • Zelfstandig afhandelen van de binnenkomende tickets van aanvragen en bijhorende rapportering binnen de bepaalde termijnen.
 • Uitvoeren van werken op sanitaire installaties alsook kleine installatiewerken
 • Constateren, opsporen en melden van structurele problemen
 • Meewerken aan het opvolgen van de algemene staat van de gebouwen

-------------------------------------------------------------

 • Effectuer les travaux généraux et l'entretien des infrastructures et des installations techniques.
 • Entretien des espaces verts et des installations de formation
 • Entretien et gestion du parc à conteneurs
 • Prendre en charge de manière autonome les tickets de demandes entrants et les signaler dans les délais fixés.
 • Réalisation de travaux sur des installations sanitaires + petits travaux d'installation
 • Observer, détecter et signaler les problèmes structurels
 • Participer au suivi de l'état général des bâtiments

Successful Candidate

 • Reeds een eerste ervaring in een gelijkaardige functie 
 • Bereid om uit het vakgebied te treden en bij te leren over verschillende technieken 
 • Het leuk vinden om in een team te werken
 • Een klantgerichte ingesteldheid
 • Zorgzaam omgaan met gereedschap en materiaal
 • U bent een dynamisch en gemotiveerd persoon die flexibel en rigoureus met de gekregen taken om kan gaan. Daarbij bent u discreet en behulpzaam    
 • U werkt analytisch en oplossingsgericht 
 • In het bezit van een rijbewijs B 
 • Kennis van lassen (TIG) is een plus
 • Nederlandstalig of Franstalig met kennis van de tweede landstaal (gesproken Europees niveau A2)

-------------------------------------------------------

 • Première expérience dans une fonction similaire 
 • Volonté d'aller sur le terrain et d'apprendre des techniques différentes 
 • Aimer travailler en équipe
 • Une attitude orientée vers le client
 • Manipulation soigneuse des outils et des matériaux
 • Vous êtes une personne dynamique et motivée, capable de gérer les tâches qui vous sont confiées de manière flexible et rigoureuse. Vous êtes discret et serviable                                                            
 • Vous travaillez de manière analytique et êtes orienté vers les solutions 
 • En possession d'un permis de conduire B 
 • La connaissance de la soudure (TIG) est un atout.
 • Néerlandais ou Français avec connaissance de la deuxième langue nationale (niveau européen A2 parlé)

---------------------------------------------------------

Belangrijk

Elke werkaanbieding is afhankelijk van het verstrekken van documenten om uw identiteit en geschiktheid voor het werk te verifiëren, zoals vereist door de wet.

Aanvragers worden eraan herinnerd dat zij zullen worden gevraagd om dergelijke documentatie te presenteren tijdens het wervingsproces.

Neem contact op met een medewerker van het rekruteringsteam als u meer informatie nodig heeft over aanvaardbare soorten documentatie die vereist is voor verificatie van identiteit en werkvergunning.

Gegevens Bescherming:

Bij het maken van een profiel op het Serco Career Center hebt u ingestemd met het beleid inzake gegevensbescherming. Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.

U kunt op elk gewenst moment een schriftelijk verzoek indienen om uw instemming met deze overeenkomst in te trekken.

------------------------------------------------

Important

Chaque offre d'emploi est subordonnée à la présentation de documents permettant de vérifier votre identité et votre aptitude au travail, comme l'exige la loi.

Il est rappelé aux candidats qu'ils seront invités à présenter ces documents au cours de la procédure de recrutement.

Veuillez contacter un membre de l'équipe de recrutement si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les types de documents acceptables requis pour la vérification de l'identité et de l'éligibilité au travail.

Protection des données :

En créant un profil sur le Serco Career Center, vous avez accepté la politique de protection des données. Une copie est disponible sur demande.

Vous pouvez demander par écrit de retirer votre accord à tout moment.

About The Company

Serco's erfgoed van de afgelopen 40 jaar heeft ons geplaatst in de Top 50 Services for Government Companies.

Wat het steeds groter wordende Serco-personeelsbestand verbindt, is een passie voor het leveren van geweldige service. Om vooruit te blijven moeten we voortdurend evolueren en de manier verbeteren waarop we onze services leveren, en iedereen in Serco kan hier een rol spelen.

Serco biedt de juiste omgeving om ideeën aan te moedigen en een uitgebreid ondersteuningsnetwerk voor beste praktijken, waarmee ze hun ideeën in daden kunnen omzetten.

Als u onze waarden deelt, kunt u zich aansluiten bij meer dan 50.000 wereldwijde collega's die net zo gepassioneerd zijn over het leveren van geweldige service als u.

----------------------------------------------------

L'héritage de Serco au cours des 40 dernières années nous a placés dans le Top 50 des services aux entreprises publiques.

Ce qui unit la main-d'œuvre toujours croissante de Serco, c'est la passion de fournir un service de qualité. Pour garder une longueur d'avance, nous devons constamment évoluer et améliorer la manière dont nous fournissons nos services, et chacun à Serco peut jouer un rôle à cet égard.

Serco offre un environnement propice à l'encouragement des idées et un vaste réseau de soutien aux meilleures pratiques pour les aider à transformer leurs idées en actions.

Si vous partagez nos valeurs, vous pouvez rejoindre plus de 50 000 collègues du monde entier qui sont tout aussi passionnés que vous par la prestation de services de qualité.